คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความประสงค์รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. – ปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 (ประเภทโควตา)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในระบบโควตา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 0901/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในระบบโควตาโดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการรับสมัคร โควตา รอบที่ 2/2563 (รอบปัจจุบัน)

กิจกรรม สถานที่ กำหนดการ
ระบบโควตารอบที่ 2
1. สมัครด้วยตนเอง
2. สมัครผ่าน Websit ของมหาวิทยาลัย
3. สมัครผ่านสถานศึกษาของผู้สมัคร
ระบบโควตารอบที่ 2
1.  มทร.อีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
2.  http://fit.rmuti.ac.th/quota
3.  สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัคร มายังมทร.อีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
ระบบโควตารอบที่ 2
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 16 ธ.ค. 2562
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ
(กรณีพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร)
– โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมฯ
– คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– คณะทรัพยากรธรรมชาติ
17 – 20 ธ.ค. 2562
คณะกรรมการสอบข้อเขียน  หรือสอบสัมภาษณ์
(กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)
–  โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมฯ –  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี –  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 21 ธ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Website http://apra.skc.rmuti.ac.th วันที่ 27 ธ.ค. 2562
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1)
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่าน Website
http://apra.skc.rmuti.ac.th
http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration
ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา  
วันที่ 27 ธ.ค. 2562 – 3 ม.ค. 2563
อ่านเพิ่มเติม

Permanent link to this article: http://www.ee.fit.rmuti.ac.th/?p=663

คณะอุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี มอบประกาศเกียติคุณ สิ่งประดิษฐ์ “ระบบควบคุมกังหันน้ำบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ใช้เทคนิค MPPT”

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา Suriya Kaewarsa คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียติในพิธีมอบประกาศเกียติคุณแก่ นายณัฐภัทร ผ่องกมล นายคุณากร แก้วกุล และ นายจักรพันธ์ ชานุชิต นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ อาจารย์อาจารย์รัก สกุลพงศ์ เพื่อแสดงความขอบคุณ ในการมอบสิ่งประดิษฐ์ “ระบบควบคุมกังหันน้ำบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ใช้เทคนิค MPPT”

Permanent link to this article: http://www.ee.fit.rmuti.ac.th/?p=688

โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : กิจกรรมยกร่างหลักสูตรระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าในระบบราง

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : กิจกรรมยกร่างหลักสูตรระดับ ปวส. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าในระบบราง และหลักสูตรระดับ ปวช.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและความต้องการของตลาด โดยเปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ด้วย

Permanent link to this article: http://www.ee.fit.rmuti.ac.th/?p=700

นักศึกษาจิตอาสาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า

นักศึกษาจิตอาสา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า ขอขอบคุณท่าน รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ที่อำนวยการปฏิบัติงานของพวกเราจิตอาสาในครั้งนี้

Permanent link to this article: http://www.ee.fit.rmuti.ac.th/?p=672

แสดงความยินดี อาจารย์คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์ ในโอกาสที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา Suriya Kaewarsa คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีคับ ดร. ประสิทธิ์ ชาระ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ อาจารย์คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์ Khomkrit Srisuwan อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ในโอกาสที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

Permanent link to this article: http://www.ee.fit.rmuti.ac.th/?p=718

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

#คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=982
โทร.098-6022754

Permanent link to this article: http://www.ee.fit.rmuti.ac.th/?p=725

เปิดรับสมัครเพื่อรับการคัดเลือกทุนเรียนฟรี ปริญญาโท (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2562

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2562 และเปิดรับสมัครขอรับทุนโครงการ RDII ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด บริษัท บ้านปู อินเฟอร์เนจี จำกัด โดยผู้ได้รับทุน จะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง 15,000 บาทต่อเดือน ทุนค่าเล่าเรียนฟรี ค่าที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุ และโอกาสอื่นๆ มากมาย ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถกรอกใบสมัครเพื่อขอรับทุนตามลิงค์ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-H8FMjsgELNBYujv2nsPjJaS7ybW7Y6RUaMT4lIyuljkfJQ/viewform

Permanent link to this article: http://www.ee.fit.rmuti.ac.th/?p=558

เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีสมัครเข้าร่วมโครงการ Kubota smart farmer camp 2019 ตอน “Farmnovation” นวัตกรรมทำได้จริง

โครงการ Kubota smart farmer camp 2019 ตอน “Farmnovation” นวัตกรรมทำได้จริง โดยทางคูโบต้าได้จัดค่ายต่อเนื่องมาหลายปี ซึ่งมีการคัดเลือกนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมค่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตร โดยเฉพาะค่ายปีนี้ ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ (จากประเทศญี่ปุ่น) มาให้ผู้ร่วมค่ายปีนี้ได้เรียนรู้ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแคมป์เกษตร สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/kubotacamp/ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 พ.ค. 62 เข้าร่วมโครงการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

📌 สมัครเลยยย m.me/kubotacamp
📌 แคมป์นี้ กินหรู อยู่สบาย สไตล์คูโบต้า
📌 สมัครได้เลย ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

Permanent link to this article: http://www.ee.fit.rmuti.ac.th/?p=539

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

Permanent link to this article: http://www.ee.fit.rmuti.ac.th/?p=469

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2562 ในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี. และปริญญาโท นักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครสามารถรู้ผลการรับสมัครในวันที่สมัคร พร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม http://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=570

Permanent link to this article: http://www.ee.fit.rmuti.ac.th/?p=465